top of page

Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1.             Definities

1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.      Kilos & Goals: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kilos & Goals gevestigd aan de Hüsenhoff 77 in Groesbeek. Gebruik makend van buitentrainingslokatie park 't Mariendaal te Groesbeek.

b.      lidmaatschap: het lidmaatschap dat het lid bij Kilos & Goals heeft afgesloten;

c.      lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een lidmaatschap bij Kilos & Goals heeft afgesloten of bij Kilos & Goals wenst af te sluiten;

d.      website: de website www.kilosgoals.com waarop het lid zich kan inschrijven bij Kilos & Goals;

e.      Kilos & Goals app: de applicatie van Kilos & Goals die het lid kan downloaden;

 

 

Artikel 2.             Algemeen

2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder afgesloten lidmaatschap.

2.2.          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.          Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op het lidmaatschap van kracht.

2.4.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Kilos & Goals vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.          Indien Kilos & Goals niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kilos & Goals in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.          Kilos & Goals heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op het lidmaatschap van toepassing te verklaren. Het lid wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld. Indien de wijziging nadelig is voor het lid, dan heeft het lid het recht het lidmaatschap op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 3.             Aanbod

3.1.          Het aanbod van Kilos & Goals is vrijblijvend.

3.2.          Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige lidmaatschappen.

3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden Kilos & Goals niet.

3.4.          Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

 

Artikel 4.             Afsluiten van het lidmaatschap

4.1.          Het lidmaatschap is afgesloten op het moment dat:

a.      Het lid het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld en heeft ingestuurd;

b. In geval van een Personal Trainingspakket van 3 maanden gaat het lidmaatschap in op het moment van de eerste vooruitbetaling van de eerste periode van 4 of 8 trainingen.

4.2.          Zodra het lidmaatschap is afgesloten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.3.          Na de inschrijving stuurt Kilos & Goals het lid via de e-mail een bevestiging. Heeft het lid geen bevestigingsmail ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Kilos & Goals.

4.4.          De minimale leeftijd voor inschrijving is 18 jaar.

4.5.          Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.6.          Alle lidmaatschappen zijn flexibel, d.w.z. dat het lid zelf mag bepalen wanneer hij aan een training deelneemt binnen het rooster van de aangeboden lesmomenten.

Artikel 5.             Herroepingsrecht

5.1.          Het lid heeft het recht het lidmaatschap dat via de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het afsluiten van het lidmaatschap te ontbinden.

5.2.          Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na het afsluiten van het lidmaatschap uitdrukkelijk via de e-mail aan Kilos & Goals kenbaar te maken.

5.3.          Kilos & Goals zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de eventueel reeds betaalde kosten aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het lidmaatschap. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het lidmaatschap te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is.

 

Artikel 6.             Looptijd, verlenging en opzegging

6.1.          Het lidmaatschap kan worden aangegaan voor een jaar of per maand.

6.2.          De strippenkaart blijft gedurende 1 jaar geldig en is niet (deels) in te wisselen voor geld. Na de houdbaarheid komt de geldigheid te vervallen en is de strippenkaart niet meer te gebruiken om lessen te boeken.

6.3.          Het lidmaatschap dat voor een bepaalde periode is aangegaan wordt na het verstrijken van de looptijd gestopt, het lid kan op dit moment het lidmaatschap opnieuw voor een jaar afsluiten of kiezen voor een maandelijks opzegbaar lidmaatschap.

6.4.          Het lid kan het lidmaatschap voor een bepaalde periode tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

6.5.          Opzegging dient schriftelijk (per mail) te geschieden. Na opzegging ontvangt het lid een bevestiging per mail. Ontvangt u geen bevestigingsmail dan is het lidmaatschap NIET opgezegd.

6.6.          Bij de verlenging van een lidmaatschap voor een heel jaar gelden dezelfde tarieven, tenzij artikel 10.2 van toepassing.

 

Artikel 7.             Tussentijdse beëindiging

7.1.          Het lidmaatschap tussentijds beëindigen is enkel in twee gevallen mogelijk:

a.      Op medische gronden;

b.      Bij het verhuizen buiten een straal van 10 km van de buiten training lokatie van Kilos & Goals: Park het Groeske te Groesbeek.

In beide gevallen is een bewijs vereist en blijft de opzegtermijn van 4 weken gelden.

 

Artikel 8.             Tijdelijk opschorten

8.1.          In geval van letsel, ziekte, operatie of een langdurige blessure kan na schriftelijke of elektronische toestemming van Kilos & Goals het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van het lidmaatschap wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

 

Artikel 9.             Prijswijzigingen

9.1.          Kilos & Goals is gerechtigd elk kalenderjaar haar lidmaatschapsprijzen te indexeren en eventueel te verhogen. Het lid wordt schriftelijk of via de e-mail ruim van te voren van een tariefwijziging in kennis gesteld.

9.2.          Indien het tarief wordt verhoogd, dan heeft het lid het recht het lidmaatschap (tussentijds) op te zeggen tegen de dag waarop de tariefwijziging in werking treedt.

 

  

Artikel 12.           Verplichtingen van het lid

12.1.          De gegevens en informatie die het lid aan Kilos & Goals verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

12.2.          Bij lichamelijke klachten is het lid zelf verantwoordelijk voor het consulteren van zijn huisarts of fysiotherapeut, voordat hij een training (programma) start.

12.3.          Het lid dient het sporten te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van het sporten schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

12.4.          Het lid is zich ervan bewust dat door het sporten in het sportcentrum blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Kilos & Goals.

 

Artikel 13.           Betaling

13.1.          De betaling geschiedt of via een maandelijkse incasso of vooruitbetaling via factuur.

13.2.          Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt het lid via mail een herinnering waarbij het lid zelf het verschuldigde bedrag kan overmaken..

13.3.          Toegang tot de trainingen kan worden geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

13.4.          Indien Kilos & Goals over dient te gaan tot overdracht van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

 

Artikel 14.           Openingstijden en wijzigingen

14.1.          De trainingstijden en lokaties staan op de website.

14.2.          Kilos & Goals behoudt zich het recht voor om in de zomer en tijdens schoolvakanties een aangepast lesrooster te maken en tijdens nationale feestdagen openings- en sluitingstijden te wijzigen. Leden worden o.a. via de website en social media van Kilos & Goals op de hoogte gehouden van wijzigingen.

14.3.          Kilos & Goals behoudt zich het recht voor om het totale aantal ingeschrevenen te beperken, evenals de openingstijden en lesindeling te wijzigen.

 

Artikel 15.           Kilos & Goals app

15.1.          De Kilos & Goals app is een integraal onderdeel van de sportbeleving bij Kilos & Goals. Lessen worden hierin geboekt, Ook wordt er via de Kilos & Goals whatssapp groep belangrijke informatie omtrent lessen, challenges en andere wetenswaardigheden gecommuniceerd.

 

 

Artikel 16.           Groepslessen

16.1.          In het lesrooster staan de tijden, dagen en sportactiviteiten aangegeven. Het reserveren van groepslessen vindt plaats via de Kilos & Goals app.

16.2.          Het lid kan een gereserveerde groepsles annuleren tot een half uur voor aanvang van de betreffende les. De docent van de les zal voor aanvang of op het einde van de les de aanwezigheid van het lid verifiëren. 

Artikel 17.           Hygiëne en veiligheid

17.1.          Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding, sportschoenen die niet afgeven (indien in de binnen lokatie gesport wordt) en het gebruik van een handdoek verplicht. Fitnessapparatuur en andere toestellen dienen na de training door het lid schoongemaakt te worden.

17.2.          Sportmiddelen zoals kettlebells, springtouwen etc en/of oefeningen mogen alleen uitgevoerd worden zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld. Het gebruik van de sportmiddelen is altijd op eigen risico.

 

Artikel 23.           Beeldopname

23.1.          In of op de sport lokatie voor, tijdens en na een training kunnen beeldopnames van leden gemaakt worden voor promotionele doeleinden zoals de Kilos & Goals website en social media kanalen. Wil je dit niet geef dit dan aan voor aanvang van een training bij de trainer.

 

Artikel 24.           Kilos & Goals cultuur

24.1.          Om de gezellige en informele sfeer bij Kilos & Goals te behouden, zijn er huisregels. Deze regels zijn over het algemeen simpel, logisch en goed te verklaren. Wanneer blijkt dat omgangsvormen vervagen, zullen de huisregels aangepast of aangescherpt worden. Indien de algemene voorwaarden (indirect) discriminerend (kunnen) zijn, dient de betrokkene in overleg te treden met de bedrijfsleider van Kilos & Goals om te zoeken naar een passende oplossing.

24.2.          Het is niet toegestaan in of op de trainingslokatie:

a.      Vernielingen aan te brengen;

b.      Een ander lid te stalken, lastig te vallen, te mishandelen, seksueel te intimideren, te bedreigen, een onveilig gevoel te geven, te discrimineren, te beledigen of lang aan te staren;

c.      Te sissen of andere geluiden te maken naar een lid;

d.      Asociaal gedrag te vertonen;

e.      Luidruchtig te zijn;

f.       Overlast te veroorzaken;

g.      Gedrag te vertonen dat in strijd is met de wet of de goede zeden of dat onhygiënisch is;

h.      Onder invloed te zijn van drank of drugs.

24.3.          Verkoop/handel/ruil en/of andere zaken waar Kilos & Goals niet van op de hoogte is, is verboden.

24.4.          Het lid dient de Nederlandse taal te begrijpen en te spreken. Deze eis wordt gesteld om:

a.      Misstanden op de trainingslokatie te voorkomen;

b.      Ervoor te zorgen dat het lid de instructies en regels van Kilos & Goals begrijpt;

c.      Ervoor te zorgen dat leden onderling met elkaar kunnen communiceren;

d.      Een veilige sfeer te creëren.

24.5.          I.v.m. de veiligheid raadt Kilos & Goals het lid aan geen sieraden te dragen tijdens het sporten.

24.6.          Tijdens het sporten dient het lid geschikte sportkleding en schoeisel te dragen.

24.7.          Tijdens de trainingen is het dragen van slippers of sandalen niet toegestaan, schoeisel dient altijd volledig gesloten te zijn. Het lid dient tijdens binnen trainingen schoeisel te dragen die aan de onderkant schoon zijn en die niet gebruikt wordt voor buiten.

24.8.          Het lid is verplicht een handdoek bij zich te hebben tijdens alle sportactiviteiten.

24.9.          Tassen, jassen en andere persoonlijke spullen zijn eigen verantwoordelijkheid. Op de buitenlocatie en in de binnenlokate is Kilos & Goals niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van en aan persoonlijke bezittingen

24.10.          Kilos & Goals bewaart gevonden voorwerpen en goederen niet langer dan 8 dagen.

24.11.          Huisdieren en kinderen zijn niet toegestaan.

24.12.          Indien een lid i.v.m. het overtreden van deze algemene voorwaarden en/of van de huisregels van Kilos & Goals een officiële waarschuwing heeft gekregen en het gedrag van het lid is niet verbeterd, dan kan dat voor Kilos & Goals een reden zijn om het lidmaatschap te ontbinden.

 

Artikel 25.           Aansprakelijkheid

25.1.          Kilos & Goals kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.      Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 26.2;

b.      Enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

25.2.          Kilos & Goals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kilos & Goals is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

25.3.          Het sporten op de binnen en buiten trainingslocatie van Kilos & Goals geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het sporten in of op de sport lokaties van Kilos & Goals. Kilos & Goals kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens het sporten.. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens het sporten bij Kilos & Goals komen geheel voor rekening van het lid, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kilos & Goals.

25.4.          Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Kilos & Goals. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

25.5.          Kilos & Goals kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid op de binnen en buiten trainingslocaties van Kilos & Goals.

25.6.          Indien Kilos & Goals aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kilos & Goals beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kilos & Goals gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Kilos & Goals beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enig dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de maandelijkse vergoeding die het lid betaalt voor het lidmaatschap.

 

Artikel 26.           Overmacht

26.1.          Kilos & Goals is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder het lidmaatschap indien er sprake is van overmacht.

26.2.          Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, epidemieën, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Kilos & Goals geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

26.3.          Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan heeft Kilos & Goals het recht de overeenkomst daarop aan te passen, zonder dat het lid recht heeft op (financiële) compensatie, tenzij de wijziging leidt tot financieel voordeel voor Kilos & Goals.

 

Artikel 27.           Persoonsgegevens

27.1.          Kilos & Goals verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 28.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

28.1.          Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en lidmaatschappen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

28.2.          Alle geschillen tussen het lid en Kilos & Goals zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kilos & Goals gevestigd is. Het lid heeft 1 maand de tijd nadat Kilos & Goals zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

bottom of page